Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõik"Jäätmed mootorikütuseks" -  mida kõike see projekt suudab?

Projekti Jäätmed mootorikütuseks (W-Fuel) eesmärk on vähendada liiklussaastet, töötades biogaasist välja säästva, lokaalselt toodetava kütuse.

Projekt viiakse ellu kuues sihtpiirkonnas. Eestis elab Harjumaal ja Lääne-Virumaal 45% kogu riigi elanikest ja Soomes Helsingi ning Kotka, Turu ja Salo piirkonnas rohkem kui 30% kõigist soomlastest. Koostöös sihtpiirkondade jäätme- ja heitveekäitlejate ning liikluskorraldajate ja põllumajanduse esindajatega toetatakse selle projekti kaudu biogaasi kasutamist mootorikütusena ning töötatakse välja lahendusi selleks, et jäätmeid tekiks vähem.

Projekt W-Fuel koosneb viiest tööpaketist. Esimene neist hõlmab kogu projektiga seotud haldus- ja kommunikatsioonitegevust, teises koostatakse kavad jäätmete tekke vähendamiseks kõigis sihtpiirkondades. Kolmandas paketis uuritakse erinevate toorainete biogaasipotentsiaali ning töötatakse välja piirkondlikud tootmiskavad. Biogaasi mootorikütusena kasutamise kavad töötatakse välja neljanda tööpaketi raames. Lõpuks antakse hinnang ökoloogilistele, majanduslikele ja regionaalsetele efektidele, mis saavutatakse biogaasi tootmis- ja kasutusprojektide elluviimisel.

Projekti Jäätmed mootorikütuseks finantseerib Euroopa Liidu programm Central Baltic INTERREG IV A. Selle kogueelarve on ligikaudu 1 107 000 eurot.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741