Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


29.10.2010

Uusiutuvien energiamuotojen tukileikkaus kuuma kysymys Virossa

Uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön osuus nousi Virossa 6,1 prosenttiin kokonaiskulutuksesta vuonna 2009. Viro on siis jo täyttänyt EU:n direktiivin kirjatun 5,1 prosentin tavoitteen.
 

Vuodesta 2008 uusiutuvan energian tuotanto on kasvanut 199 GWh:sta 541 GWh:iin, eli 2,7 kertaiseksi. Pääasiallinen kasvu on tapahtunut biomassojen käytössä yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon, 38:sta 314 GWh:iin. Lukuihin sisältyy noin 20 GWh:n osuus kaatopaikkakaasun tuotantoa vuonna 2008 ja 2009. Merkittävää kasvua on tapahtunut myös tuulienergian käytössä, 133 GWh:sta vuonna 2008 195 GWh:iin vuonna 2009.
 

Sähkön hinta luo paineita tukileikkauksiin
 

Positiivinen kehitys perustuu parannettuun syöttötariffijärjestelmään. Etenkin sähkön hintaan kehitys on kuitenkin aiheuttanut paineita. Uusiutuvan energian vaikutus sähkön hintaan onkin nostanut tukien vähentämisen vahvasti julkiseen keskusteluun Virossa. Ongelma herättää intohimoja, koska erityisesti tuulienergian tuotannossa on nähtävissä merkkejä yhä kasvavista voitoista.
 

Viron kilpailuviranomaisen (ECA) mukaan uusiutuvan energian tuet ovat liian korkealla tasolla, sillä toiminta alalla on monissa tapauksissa erittäin tuottavaa. Syyskuussa ECA teki Viron kauppa- ja viestintäministeriölle esityksen tukien alentamisesta.
 

Ministeriö valmisteli lakiesityksen, jossa todetaan, että uusiutuvan energian alalla toimiva yhtiö voi saada tukea vain, kun sijoitetun pääoman tuotto on alhaisempi kuin 10%. Keskustelu kuitenkin jatkuu – pääministerin mukaan esitys voisi johtaa tehottomien yritysten tukemiseen.

 

Liikennebiokaasu ei kuulu tukien piiriin

 

W-Fuel –hankkeen virolaisten tutkijoiden mukaan erilaisia energiamuotoja on lähestyttävä tukiuudistuksessa eri tavoin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä biokaasun tuotantoon, joka on Virossa vasta alkutaipaleellaan. Tätä painottaa artikkelissaan myös Ahto Oja OÜ Mõnus Minekista.  On kuitenkin huomattava, että Virossa nyt vellova uusiutuvan energian tukikeskustelu ei koske lainkaan tuen piiriin kuulumatonta biokaasun liikennekäyttöä.
 

Biometaanin laatukriteerit työn alle
 

Pian EU:n komissiolle luovutettavassa Viron uusiutuvan energian toimenpideohjelmassa 2020 painotetaan myös sitä, että Virossa biokaasulle ei ole vielä laatukriteerejä. Tilanne tekee erityisesti biokaasun liikennepolttoainekäytön hankalaksi.

Eesti Gaas AS on, kaasulakiin perustuen, ilmoittanut vastaanottavansa vain liikennepolttoaineena käytetyn maakaasun kriteerit täyttävää biometaania. Tällä hetkellä tällaisen kaasun tuotanto on hankalaa ja kallista. Lisäksi käyttövoimavero koskee myös biokaasuautoja. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena ei voi yleistyä, ennen kuin kaasua koskevat standardit ja muut määräykset saadaan voimaan. Uusiutuvan energian toimenpideohjelman mukaan nämäkin ongelmat tulisi ratkaista seuraavan kahden vuoden aikana.
 

W-Fuelin ja muiden biokaasun käyttöä edistävien projektien keskeisenä tehtävänä onkin tuottaa ratkaisuja myös biokaasun liikennekäyttöä haittaaviin lainsäädännöllisiin ongelmiin.
  


29.10.2010

Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeella loistava ajoitus Virossa

Viimeiset vuodet ovat olleet Viron biokaasusektorilla kasvavan kiinnostuksen aikaa. Aiemmin biokaasun tuotanto ja käyttö on ollut verrattain vähäistä.

Pääskülassa, Tallinnan lähistöllä AS Terts aloitti kaatopaikkakaasun tuotannon vuonna 1994 ja yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon 2001. Tallinnan uusitulla jätevesilaitoksella biokaasun tuotanto aloitettiin 1993. Siellä kaasua on hyödynnetty laitoksen omiin tarpeisiin, lämmöntuotannossa sekä paineilmakompressoreiden polttoaineena.

Ensimmäinen uudelleen itsenäistyneen Viron maatilakoon biokaasulaitos perustettiin Jöörin kylään, Saaren maakuntaan vuonna 2006. Laitos käyttää raaka-aineenaan sian lantaa ja biokaasu hyödynnetään pienessä sähkön ja lämmöntuotantoyksikössä. Laitos edustaa Kioton protokollan mukaista kehitystä. Syksyllä 2010 kaatopaikkakaasun tuotanto ja hyödyntäminen sähkön ja lämmöntuotantoon aloitettiin Tallinnan uudella kaatopaikalla, Jõelähtmessä.

Tiedonvaihtoa ja verkostoitumista

Tällä hetkellä monet erilaiset eturyhmät ja projektit ovat kiinnostuneita biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista Virossa. Sekä EU:n että paikallistason politiikka ympäristöystävällisen energia- ja liikennesektorin kehittämiseksi on luonut alalle hyvän lähtötilanteen. Edistyäkseen biokaasuala tarvitsee kuitenkin kansainvälistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista.

Biojäte ja lietteet ovat lannan ohella potentiaalisia biokaasun raaka-aineita. Biokaasun käytön kehittämisessä keskeisellä sijalla ovat yhdistetty kaasun ja lämmön tuotanto sekä liikennepolttoaine.

Vireää hanketyötä

W-Fuelin lisäksi Virossa toimiikin tällä hetkellä useita projekteja, jotka kehittävät biokaasusta liikennepolttoainetta.
 


26.10.2010

W-Fuel –hankkeen työpajoissa kehitetään alueellista yhteistyötä

W-Fuel -hankkeen tutkijat ovat kesän ja syksyn aikana kartoittaneet Suomen biokaasupotentiaalia. Turussa, Salossa ja Kotkassa järjestetyissä työpajoissa alan toimijat luotasivat biokaasun tuotannon ja käytön mahdollisuuksia.
 

W-Fuelin kohdealueilla tutkitaan nyt yksityiskohtaisesti biokaasun tuotantoon sopivia jäte-, liete- ja lantamääriä sekä potentiaalisia energiakasvihehtaareja, jotta voidaan laskea, montako ajoneuvokilometriä voitaisiin kattaa paikallisella polttoaineella.
 

Verotus ratkaisee biokaasun kannattavuuden
 

Suomessa biokaasun hyödyntäminen on riippuvainen ennen kaikkea tuki- ja veroratkaisuista. Työpajojen osallistujat, liikennebiokaasun kuluttajat ja tuottajat, peräänkuuluttivat pitkäkestoisia biokaasun tuotantoa ja liikennekäyttöä edistäviä tuki- ja verolinjauksia. Nykytilannetta pidetään ongelmallisena, koska investointipäätöksiä liikennebiokaasun tuotantoon ja käyttöön ei voida tehdä ennen kuin valtion energia- ja jäteverouudistukset on lyöty lukkoon.
 

Paikallinen biokaasuketju näkyväksi
 

W-Fuel –hankkeen tutkijat ovat tuoneet seminaareissa esiin paikallisen ketjun erityispiirteet biokaasun raaka-aineista ja tuotannosta liikennekäytön mahdollisuuksiin. Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä liikennebiokaasun käytöstä haetaan etupäässä Ruotsista. Ympäristöystävällisen polttoaineen etuja valotettiin työpajoissa myös kaasuautoja käyttävien yhtiöiden kokemuksilla.
 

Lassila & Tikanojan kokemukset viidestä kaasulla käyvästä jäteautosta ovat olleet hyviä. Kaasuautot ovat luotettavia, puhtaita, hiljaisia ja niillä on olemattomat hiukkaspäästöt. Kuljettajat ovat tyytyväisiä ja autojen korjaus- ja käyttökulut ovat täysin kilpailukykyisiä perinteisten mallien kanssa. Tähän saakka halvempi polttoaineen hinta on kompensoinut kaasuautojen suurempaa hankintahintaa. Mikäli verotusratkaisut nostavat maakaasun hintaa, kaasuauton käyttö voi tulla kannattamattomaksi.
 

Yritys- ja hanketoiminta vireää biokaasualalla
 

W-Fuel –hankkeen lisäksi Etelä-Suomessa toimii useita biokaasun tuotannon ja käytön kehittämishankkeita.
 

KSS Energia Oy:n, Kouvolan Veden ja Kymenlaakson Jätteen yhdessä omistama Kymen Bioenergia Oy on rakentamassa Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteyteen biokaasulaitosta, jonka tuotannollinen koekäyttö alkaa vuonna 2011. Biokaasua tuotetaan jätevedenpuhdistamon lietteestä, biojätteestä ja peltobiomassasta noin 15 GWh vuodessa. Yhtiö on tehnyt Gasum Oy:n kanssa sopimuksen biokaasun johtamisesta maakaasuverkkoon. Toinen biokaasulaitoshanke Kymenlaaksossa on Harjun Voiman eli Haminan Energia Oy:n ja Harjun Oppimiskeskus Oy:n yhteistyöhanke. Laitokselle on myönnetty ympäristölupa ja se on teknisesti investointivalmis.
 

Merkittäviä hankkeita on meneillään myös Uudellamaalla. Ämmässuon kaatopaikalla on otettu käyttöön biokaasuvoimala, joka tuottaa sähköä 15 MW teholla. Biokaasulaitoksen rakentamisesta biojätteen käsittelyyn on myös tehty päätös. Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kehittää ympäristöystävällisen joukkoliikenteen kilpailuttamista.
 

Turussa edistetään biokaasun käyttöä seudullisen joukkoliikenteen ja muun raskaan liikenteen polttoaineena. Salon alueella joukkoliikenteen volyymi on suhteellisen pieni, joten potentiaalisia liikennebiokaasun käyttäjiä seudulla olisivat jäteautojen lisäksi kaupungin autot ja työkoneet.
 

Koordinaattori Sanna Marttinen MTT:stä pitääkin tärkeänä, että W-Fuel hanke selkeyttää biokaasualan kokonaiskuvaa ja tuottaa tietoa kannattavista toimintatavoista kohdealueille.


26.10.2010

Biokaasualan tulevaisuus tuki- ja verotusratkaisujen varassa

Suomen hallitus antoi syyskuussa eduskunnalle esityksensä uusiutuvan energian tuotantotuesta. W-Fuel –hankkeen tutkijoiden mukaan esitys voi toteutuessaan vaikeuttaa biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena
.

Esityksen mukaan biokaasua koskeva takuuhintajärjestelmä eli syöttötariffi annettaisiin vain sähkön tuottamiselle ja vain uusille, teholtaan vain yli 100 kilovolttiampeerin laitoksille, jotka eivät ole saaneet valtion investointitukea. Sähkön markkinahinnan ollessa 50 euroa/MWh tuki olisi 33,50 €/MWh. Lisätuki sähköä ja lämpöä tuottaville biokaasuvoimaloille olisi 50 e/MWh. Syöttötariffin ulkopuolelle jääville laitoksille maksettaisiin entiseen tapaan kiinteää sähkön tuotantotukea 4,2 euroa/MWh.
 

Tuet ja ajoneuvovero eivät edistä biokaasuautoilua
 

Eduskunnan lähetekeskustelussa (22.9.2010) kritisoitiin sitä, että tuotantotukijärjestelmä tukisi pelkästään sähkön tuotantoa ja jättäisi liikennepolttoaineen tuotannon vaille tukea. Päähallituspuolueissakin oli halukkuutta tehdä esitykseen muutoksia. Lakiesitys on parhaillaan talousvaliokunnan käsittelyssä.
 

Tekeillä oleva hallituksen ajoneuvoveroesitys puolestaan heikentäisi biokaasun liikennepolttoaineen kysyntää. Kaasukäyttöisille ajoneuvoille esitetään vuosittaista käyttövoimaveroa, joka olisi henkilöautoille aluksi yli 200 euroa/vuosi.
 

Polttoon vai biokaasuksi - verotus ohjaa myös jätevirtoja
 

Jätelaki ja jäteverouudistus vaikuttavat myös vahvasti biokaasualan tulevaisuuteen. Jätteen vero- ja tukikohtelu vaikuttaa siihen, ohjautuuko biojäte kaatopaikalle, polttoon vai biokaasun tuotantoon.
Hallituksen jäteveroesitys nostaisi kaatopaikkajätteen veron kahdessa vaiheessa 30 eurosta 50 euroon tonnilta ja jättäisi jätteenpolton edelleen verotta.
 

Biojätteen ohjautumista polttoon voi osaltaan vahvistaa myös uusiutuvan energian tuotantotuki, jossa tukea on kohdennettu jätepolttoaineesta tuotetulle sähkölle. Sama tukimuoto on aiemmin sisältynyt valmisteverolakiin. Jätepolttoainetta valmistetaan mm. sekalaisesta yhdyskuntajätteestä, ja suurin osa polton tuottamasta energiasta onkin peräisin muovista, ei-uusiutuvasta raaka-aineesta.
 

Polttoon kannustavan taloudellisen ohjauksen seurauksena yhdyskuntajätteestä peräisin oleva jätepolttoaine voi sisältää noin 40% biojätettä, joka olisi hyödynnettävissä kestävämmällä tavalla biokaasun raaka-aineena.
 

W-Fuel -hanke on aktiivisesti viestinyt päättäjille vero-ja tukiratkaisujen vaikutuksesta biokaasuun ja selkeyttänyt millä ratkaisuilla biokaasu saataisiin liikennekäyttöön, jossa sillä on kiistattomia ympäristöetuja.


 


25.10.2010

Salon ja Kotkan työpajojen esitykset nyt saatavilla

W-Fuel -hankkeen Salossa 7.9. ja Kotkassa 30.9. järjestämien Jätteestä puhtaita ajokilometrejä -työpajojen esitykset ovat nyt luettavissa Julkaisut -osiossa!


Sivu: Edellinen 1 2 3 4 5 6 
  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741