Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


9.2.2012

Biokaasuautoilu pudottaisi päästöt parhaimmillaan kolmannekseen

Biomassan jalostaminen liikennepolttoaineeksi vähentäisi merkittävästi ilmastopäästöjä Turussa ja Salossa sekä Kymenlaaksossa. W-Fuel-hankkeessa tehtyjen laskelmien mukaan ns. metaaniskenaarion mukaiset biokaasuntuotannon ja -kulutuksen päästöt näillä alueilla olisivat vuonna 2020 vain noin 30 prosenttia siitä, mitä ne olisivat ilman biokaasun liikennekäyttöä.

Sen sijaan Helsingissä päästöt eivät vähenisi yhtä suoraviivaisesti biokaasun liikennekäytön myötä. Tämä johtuu siitä, että jo perusskenaarion mukaan Helsingissä valmistetaan biokaasua, jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä. Jos biokaasu käytettäisiin liikennepolttoaineeksi, sillä tuotettu sähkö ja lämpö pitäisi vastaavasti tuottaa jollain korvaavalla energianlähteellä.

W-Fuel-hankkeessa on laskettu hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin päästöt kahden eri skenaarion mukaan. Metaaniskenaariossa on tarkasteltu tilannetta, jossa biokaasua tuotettaisiin Etelä-Suomessa vuonna 2020 liikennepolttoaineeksi yhteensä noin 50 uudessa tai jo suunnitteilla olevassa biokaasulaitoksessa, kun taas perusskenaariossa biomassa käsitellään muutoin.

Autoilun päästöjen väheneminen merkittävintä

W-Fuel-hankkeessa tehdyn biomassakartoituksen perusteella on päätelty, että Turkuun voisi perustaa 23 liikennepolttoainetta tuottavaa uutta biokaasulaitosta. Salossa biomassaa riittäisi 13 uuden laitoksen ja Kymenlaaksossa 14 biokaasulaitoksen tarpeisiin.

Tutkija Kaisa Manninen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että biokaasuntuotannon aiheuttamat kokonaispäästöt on laskettu laitosten raaka-ainepohjan ja jätekohtaisten päästökertoimien perusteella. Vastaavasti on laskettu, kuinka paljon ilmastopäästöjä muodostuisi ilman biokaasuntuotantoa ja käyttöä liikennepolttoaineena.

– Turussa, Salossa ja Kymenlaaksossa suurin osa päästövähennyksistä olisi seurausta siitä, että vain vähän päästöjä aiheuttava biometaani korvaisi liikenteessä käyttävää fossiilista polttoainetta. On kuitenkin huomattava, että biokaasun tuotantoon käytettävistä raaka-aineista esimerkiksi biojäte on metaaniskenaariossa pois energiantuotannosta; tällöin olisi tärkeää, että korvaava energia tuotettaisiin uusiutuvilla energianlähteillä, Manninen korostaa.

Myös energiataseeltaan biokaasuntuotanto olisi mainituilla alueilla ympäristöystävällistä. Manninen toteaa, että biokaasulaitosten raaka-aineiden käsittelyyn, kuljetuksiin ja muuhun vastaavaan kuluva energia olisi noin 20 % tuotetun biokaasun energiamäärästä.

Helsingin biokaasuyhtälössä enemmän muuttujia

Myös Helsingin seudulla biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi vähentäisi päästöjä, mutta ei yhtä selkeästi kuin W-Fuel-hankkeen muilla kohdealueilla, sillä Helsingissä biomassoista on tarkoitus joka tapauksessa tuottaa biokaasua sähkön- ja lämmöntuotantoa varten. Tutkija Ville Uusitalo Helsingin seudun ympäristöpalveluista huomauttaa, että päästöjen kehitys riippuu paljon siitä, millä energianlähteellä perusskenaarion biokaasusta tuotettu sähkö ja lämpö korvataan, jos biokaasu ohjataan liikennekäyttöön.

– Mitään yhtä vähennysprosenttia ei voi sanoa, koska muuttujia näissä prosesseissa on niin paljon, hän tiivistää.

Perusskenaarion mukaan Helsingissä tuotetaan biokaasua Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen biokaasulaitoksella sekä Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla. Metaaniskenaariossa näiden lisäksi rakennettaisiin vielä yksi biokaasulaitos, joka käsittelisi maatalouden biomassoja.

Korvaavan energianlähteen laatu ratkaisee

Biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena vähentäisi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta myös kokonaispäästöt vähenisivät merkittävästi biokaasun liikennekäyttöön ohjaamisen myötä, täytyy korvattava lämpö tuottaa jollain vähäpäästöisellä energiantuotantotavalla.

W-Fuel-hankkeen suunnitelmissa lähdetään liikkeelle siitä, että korvaava lämmöntuotanto voitaisiin toteuttaa uusiutuvilla energianlähteillä, kuten hakkeella. Uusitalo korostaa tämän olevan merkittävä tekijä, jotta jätevedenpuhdistuslaitosten ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen biokaasulaitoksen osalta saavutetaan mahdollisimman suuria päästövähennyksiä.

– Maatalouden biomassoja käsittelevän laitoksen osalta päästövähennysten saavuttaminen on helpompaa, koska perusskenaariossa maatalousmassoista ei tuoteta biokaasua, vaan massat käytetään tavanomaisissa käyttökohteissa, hän miettii.
 


Takaisin
  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741